Man bör ställa sig frågan vad ingår i olika bilförsäkringar när det är dags att teckna en försäkring till sin nyligen inköpta bil. Vad som ingår skiljer sig nämligen ganska mycket åt mellan olika försäkringsbolag, och kan variera beroende på ett flertal olika faktorer. Det går därför inte att säga generellt vad som blir billigast.

Många försäkringsbolag skiljer på ägare och brukare av en bil. Detta gör att om en förälder tecknar en försäkring i eget namn, för en bil som något av barnen använder, så kommer inte någon ersättning att betalas ut om bilen blir stulen. För att bevisa för försäkringsbolaget att man äger bilen kan man bli tvungen att visa kvitto på att man köpt den, att man betalat bensin, reparationer, skatt och försäkringspremie.

För skador på motorn, växellådan etc. gäller maskinskadeförsäkringen, som oftast ingår i halv- eller helförsäkringen.  Vilka komponenter som omfattas av försäkringen nämns i försäkringsvillkoret, ibland omfattas även skador på elektronik som kommunikations- eller informationssystem, om dessa monterats på fabriken. Eftersom det snarare är en fråga om när, och inte om huruvida, en skada på dessa komponenter kommer att uppstå, gäller försäkringen bara under de första åtta åren av bilens livstid. Efter 10 000 körda mil upphör försäkringen också att gälla. Vidare finns det ofta krav på att bilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar för att försäkringen ska gälla. Detta kallas för aktsamhetskravet. I detta ingår också att bilen måste servas regelbundet, och när så sker måste det alltså ske enligt tillverkarens anvisningar för att man ska få ut full ersättning om något händer med bilen.